bildefrise om oss

Historie

Vedtekter

Styret

Organisasjon

Org. kart

Årsmøte

fanmiletur

fotball

SPONSORER:
Sparebank1
centimedia
midthaug
gjemnes rør
gjoco
bunnpris
avinor
polygon
national oilwell
vestbase
 
SAMARBEID:
gjemneskommune
coop
susigjemnes
Linjebygg offshore
orevilt

BATNFJORD  I.L STILLING INSTRUKSER                

HOVEDSTYRET:

Iverksette årsmøtets og særkretser sine vedtak og vedtekter.
Opprette instruks og revidere disse for alle undergrupper.(Ikke fotball ?)
Representere laget utad.
Søke om ekstraordinære arrangemang.
Føre kontroll over lagets økonomi og eiendeler.
Utarbeiding av budsjett.

REVISORER: 2 STK

Gjennomgå å godkjenne regnskapet før årsmøtet.
Gir sin tilråding til årsmøtet

VALG KOMITÉ HOVEDLAG 1 STK MEDLEM FRA HOVEDSTYRET + 1STK FRA HVER AV UNDERGRUPPENE

Finne personer til dem verv som er på valg.
Gir rapport til styret og legger frem forslagene til årsmøtet

LEDER HOVEDLAG

Lede klubben administrativt
Ansvar for korrespondanse utad fra klubben, sammen med sekretær.
Bestemme tidspunkt for styremøte/årsmøte
Ansvarlig for at styret og undergrupper følger opp vedtak fra årsmøte og fra særkretser.
Skrive årsmelding
Signering av bilag.
Disponere lagets konto sammen med Foretningsfører for laget
Betale laget sine utgifter sammen med Forretningsfører.

NESTLEDER/SEKRETÆR

Nestleder fungerer som leder i leders fravær.
Sender ut innkalling til møter +anen informasjon.
Skriver referat fra styremøter, som sendes til alle styremedlemmer.
I samråd med leder skriver og sender ut klubbens korrespondanse.

MATERIELL/ANLEGGS LEDER (se komite instruks)
LEDER FOTBALLGRUPPA (se komite instruks)
KLUBBHUS ANSVARLIG (se komite instruks)
KOORDINATOR ØKONOMISK ARBEID

Sitter i hovedstyret, er koordinator mot undergruppene/aktiviteter i laget.
Ha oversikt over lotterier, arrangemang, sponsorer.
Sette opp en aktivitetsplan for økonomiske tiltak og arrangemang.

ANLEGGS KOMITÉ: Leder + 4 stk

Ansvars område: Generell vedlikke hold av Idrettslaget sine anlegg, bygninger og utstyr.
1 Leder: Koordinere arb. Sørge for at nødvendig utstyr som trengs for gruppas aktivitet er tilstede.
1 stk Tråkkemaskin/Skitrekk/Snøscooter, Traktor. Oppkjøring av løyper/bakker og vedlikehold av maskin /trekk.
1 stk Bygninger
2 stk Anlegg området på Idretts/Fotball baner som ikke fell under banegruppe fotball.(selve banene + evt tribune)
Område for skitrekk (Fursetfjellet,Batnfjorden)
Hoppbakker og Lysløype.

ALLAKTIVITETS KOMITE: LEDER+ 4 STK

Ansvars område: Drift og tilrettelegging av Skiaktiviteter, Barnetrimen, Silsetvannet Rundt, Harstadfjellrennet og Volleyball
1 Leder som koordinerer arb i gruppa.
1 pers ansvaret for Silsetvannet Rundt
1-3 pers ansvaret for Skiaktiviteter
1 pers ansvarlig for Harstadfjellrennet
1 pers ansvaret for Barnetrimen.
1 pers ansvaret for Batnfjord Open

KLUBBHUS KOMITÉ: Leder + 2 stk

Ansvars område: Generell drift (renhold, innkjøp av forbruksmatriel) og vedlikehold av klubbhuset (Evt leige inn folk/firma for vedlikehold).
Utleie. Sende oversikt over utleie til regnskapsfører hver mnd for fakturering.
Oppgradering/Suplemang av nødvendig utstyr.
Komme med forslag til styret/årsmøtet angående priser på utleie av klubbhuset.

ØKONOMI OG ARRANGEMANG KOMITÉ

Ansvar område: Bidra til å skaffe økonomiske midler til drift av B.I.L
Gruppa er oppdelt i 6 deler: Lotteri (2stk) Parkering (1-2stk) Storlygar (1(6)stk) Sponsor (3stk) Fondsansvarlig (1stk) Salg (1-2stk)
All aktivitet skal rapporteres til Koordinator øko.arb.
.

STYRET FOTBALL:

Iverksette årsmøte (Hovedlag/Fotballgruppa) og NFF sine vedtak og vedtekter.
Opprette instruks for sine undergrupper og revurdere disse.
(Føre kontroll over gruppas økonomi.)
Utarbeide budsjett for Gruppa.
Søke/innformere hovedstyret om spesielle arrangemang.
Søke/Innformere hovedlaget om behov for større innkjøp.

LEDER FOTBALL GRUPPA:

Lede klubbens fotball aktiviteter.
Ansvaret for korrespondanse utad fra fotballgruppa sammen med sekretær.
Bestemme tidspunkt for styremøte/årsmøte.
Ansvaret for at gruppa følger opp pålegg/frister fra B.I.L  sitt hovedstyre, fra NFF og Nordmøre og Romsdal Fotballkrets.
Skrive hoved årsmelding for gruppa.
Kontakten opp mot D-lag og A-lags trenere.
Rapportere direkte til leder i B.I.L
Administrere fotballgruppas e-post adresse-  BILFotball@gmail.com


NESTLEDER/SEKRETÆR (fotballgruppa)

Nestleder fungerer som leder i leders fravær.
Sender ut innkalling til møter + anen informasjon.
Skriver referat fra styremøte, som sendes til alle styremedlemmer.
I samråd med leder å skrive og sende ut gruppas korrespondanse.
Kurs ansvarlig (dommer/trenerkurs osv).

UNGDOMSLEDER

Har ansvaret for alle aldersbestemte lag.
Skal påse at det blir ført navne lister på hvert lag i forbindelse med oppfølginga av kontingent/forsikring/treningsavgift.
Ansvaret sammen med leder+ oppmenn og trenere i å arrangere årsfest for aldersbestemte. Skrive hoved -årsmelding for aldersbestemte lag.
Være bindeledet mellom oppmenn/trenere og resten av gruppa.

MATERIELLANSVARLIG (fotballgruppa)

Ha oversikt over drakter, baller, vester, keeperhansker og medisinsk utstyr til fotballgruppa.
Sørge for innkjøp av nødvendig utstyr til hvert enkelt lag i samråd med leder og i følge budsjett.
Ha ansvaret for utlevering til trener/oppmann på hvert enkelt lag (drakter/baller/vester/medisinskrin) og sørge for at utstyret blir levert inn ved sesong slutt.

BANE KOMITÉ FOTBALLGRUPPA: Leder + 4 stk.

Ansvar område: Vedlikehold på baner (gras/grus) og utstyr (mål, nett, klippere, merkemaskin)
Klipping/Gjødsling og oppmerking av banene igjennom sesongen.
Oppgaver leder: Sørge for at nødvendig materiell er til stede (merkemaling/gjødsel)
Sette opp oversikt og spilleplan i forbindelse med kamper og treninger.
Sette opp turnus plan for vedlikehold av banene gjennom sesongen
Ha ansvaret for vedlikehold på tribuneanlegget.

CUP KOMITE

1 leder + 4 medlemmer
Ansvarsområde: Arr Batnfjord Cup.